Lớp học Coaching cấp II – khóa 5

GIỚI THIỆU

Khóa học Coaching cấp II – khóa 5 được diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2015 và thành công tốt đẹp.

14

Hình ảnh của khóa học Coaching Cấp II – khóa 5

THẢO LUẬN

Trong khóa học Coaching Cấp II này, các học viên được có cơ hội thảo luận sôi nổ và hăng hái tham gia tích cực.

Khóa học giúp mọi người vững vàng hơn trong tiến trình tăng trưởng cá nhân và xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người.