Thiếu khôn ngoan trong giải quyết vấn đề

Khi xảy ra những vấn đề, hay xung đột trong các mối quan hệ của cuộc sống. Tình hình đã trở nên không bình thường, căng thẳng. Nếu thiếu khôn ngoan thì sự việc càng trở nên xấu đi hoặc nghiêm trọng hơn. Những người trong cuộc càng ở trong tình trạng bị sức ép hơn vì sợ bị hiểu lầm, sợ bị mất quyền lợi, hay sợ bị ảnh hưởng uy tín; sợ bị loại bỏ, sợ bị hại.

Khi nan đề xảy ra trong các mối quan hệ, người ta thường cố gắng tìm mọi cách để chứng tỏ sự minh bạch, sự đúng đắn; tính chất hợp tình hợp lý; thậm chí có bản năng biện hộ một cách vội vã cho mình. Cũng có khi đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Dầu vậy, kết quả càng tệ hại hơn. Thậm chí càng cố gắng bằng bản năng của mình, chúng ta càng khiến người khác mất đi sự tin cậy với mình. Thật đáng tiếc!

Nhưng Coaching là một cách giúp chúng ta có thể tiếp cận, phân tích sự việc một cách khách quan, khéo léo khiến những người trong cuộc, thậm chí đối phương đi đến sự thống nhất và làm việc khách quan hơn, cở mở hơn. Nhờ đó giúp giải quyết sự việc hiệu quả hơn rất nhiều.

Hà Nội, tháng 5 năm 2013

Joseph Đoàn Viết Long