Trương Thị Thu

truong-thi-thu

Trương Thị Thu: Sinh viên năm thứ nhất, trường ĐạiHọc Kinh Tế – Thành phố Huế / Ngành: Kinh Tế Nông Nghiệp – Tài Chính.

Tôi nhận thấy, coaching là một phương pháp trò chuyện rất đặc biệt, qua đó mở ra nhiều cơ hội, giúp tôi xác quyết hơn một số điều đang hình thành.Khám phá những phương cách để triển khai công việc và học tập hiệu quả hơn.Sau khoảng bốn lần coach, tôi đã khám phá ra mục tiêu phấn đấu cho mình là cần chuẩn bị Kiến thức và Phẩm chất thật tốt.

Tôi rất thích được coach!