Trần VănNam

nam-nguyenTrần Văn Nam: Sinh viên năm thứ ba, Đại Học Công Nghiệp Hà Nội, Ngành công nghệ thông tin.

Coaching giúp tôi lập được kế hoạch học tập tốt hơn. Giúp tôi quản lý thời gian tốt hơn, nhờ đó tôi học tiến bộ rõ rệt. Nhờ được Coach, tôi cũng học biết về cách ứng xử với mọi người, có thái độ chân thành, khiêm nhường, khôn ngoan hơn. Tôi thiết lập được thứ tự ưu tiên công việc. Qua Coaching tôi cũng nhận biết những hạn chế trong tính cách; giúp mình khiêm nhường và cẩn trọng hơn trong ứng xử.