CVN – COACH VIỆT NAM – tồn tại để giúp đỡ mọi người:

  • khám phá tiềm năng của mình
  • đạt được mục tiêu của mình
  • kinh nghiệm sự thành công trong cuộc sống của mình

Chúng tôi là một nhóm các cá nhân, những người đã trải qua những ảnh hưởng thay đổi cuộc sống của coaching một cách cá nhân và sẵn sàng để giúp bạn tìm thấy những thành công tương tự trong cuộc sống của bạn.

Trong trang web này, bạn sẽ:

  • Tìm hiểu coaching là gì và nó hoạt động như thế nào
  • Tìm một người coach riêng để làm việc cùng bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu của mình
  • Tìm ra cách bạn có thể trở thành một người coach và giúp đỡ những người khác